algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Free wheeler Utrecht 03-01-2013

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van iedere overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomst,alsmede aanbiedingen tussen/zijdens Freewheeler. (verder te noemen verkoper) en derden, (verder te noemen koper), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Algemene (inkoop) voorwaarden van onze koper zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

2 Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze koper verstrekte gegevens.
2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen per stuk en INCL. BTW.
2.3 Afwijkingen in gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

3 Levering
3.1 Indien de koper (af) levering weigert of onmogelijk maakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel het recht om de te leveren goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan tot alsnog levering kan plaatsvinden.De aanbetaling
3.2 Bij annulering van de overeenkomst door de koper ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.
3.3 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de koper alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen uit welken hoofde dan ook die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3: 92, lid 2, volledig zijn betaald.
4.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
4.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper ten allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen c/q gebouwen ter inspectie van de zaken c/q ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
4.5 Voornoemde onder 4.1 t/m 4.4 opgenomen bepalingen laten de overig rechten
van de verkoper onverlet.

5 Ophaaltermijn
5.1 Als de ophaaltermijn van 1 week is verstreken, wordt er € 2,50 per dag stallingkosten in rekening gebracht.

6 Inbreuk op intellectuele eigendommen
6.1 Ingeval van enige beweerde inbreuk op intellectuele en / of industriële eigendomsrechten voor derden inzake materiaal dat door koper is verstrekt en dat met toestemming en volgens de instructies van koper door verkoper is gebruikt, vrijwaart koper tegen alle aanspraken van die derde.

Prijs: €

Scooter rijden & Scooter kopen

Wij vinden het belangrijk dat je goed geinformeerd bent. Daarom geven we niet alleen veel informatie over al onze scooters maar ook over allerlei aspecten die te maken hebben met scooter rijden.